/**************/ Giải pháp gọi ứng dụng trong foodcourt